Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Tancar Més informació
MENÚ
Introducció
Categories
Bases
Jurat
Formularis
Patrocinadors
Premiats
Intervencions
Galeria de fotos
Vídeo
Guardó
Castellano
Català
English
BASES


 • PRIMERA. - ACTUACIONS OBJECTE DE DISTINCIÓ

  Premis CARLES FERRER SALAT 2018

  Podran optar als premis esmentats aquelles empreses i persones que compleixin els requisits estipulats en la base segona i que durant l'any 2018 hagin destacat en algun dels camps ressenyats a continuació.

  1. Medi Ambient. Aquest premi distingeix a aquelles empreses que hagin realitzat el disseny o la incorporació d'una innovació substancial a un producte o servei ja existent que comporti millores en el comportament ambiental respecte a alternatives similars mantenint al mateix temps les seves funcionalitats, que hagin impulsat el desenvolupament i l'aplicació d'una nova tecnologia que promogui una producció més eco-eficient (per exemple, augmentant l'eficàcia dels recursos o reduint els residus i les emissions) i/o que hagin desenvolupat projectes de formació, educació i sensibilització mediambiental.

  2. Internacionalització. Es lliurarà el premi a aquella empresa que hagi destacat per les seves activitats i iniciatives enfortint la seva posició en els mercats exteriors i contribuint, al seu torn, a la internacionalització de l'economia. A més dels mèrits quantitatius i qualitatius, es valorarà especialment l'aplicació de noves tecnologies en els sistemes de gestió, distribució o comercialització per tal de potenciar l'accés a determinats mercats.

  3. Compromís Social. Podran accedir a aquest premi aquelles empreses amb projectes empresarials que hagin aconseguit una transformació directe i real en la societat mitjançant mètodes innovadors o que tinguin com a objectiu donar resposta a les necessitats emergents de la societat contribuint a la resolució d'un problema social o a una millora efectiva i sostenible de la vida de les persones a les quals es dirigeixen. També podran ser distingides en aquesta categoria aquelles empreses que la seva tasca representi una contribució rellevant en benefici de la humanitat en qualsevol de les disciplines corresponents als àmbits de les Arts, les Lletres, les Ciències Socials o les Humanitats.

  4. R+D. En aquesta categoria es reconeix el mèrit d'aquelles empreses en la que la seva trajectòria a la millora contínua dels processos operatius ha estat conseqüència directa de la correcta gestió del coneixement i la tecnologia. Quedaran incloses en aquesta categoria, a més, aquelles empreses de les quals es valori especialment els avenços tecnològics aconseguits o l'aplicació extensiva dels mateixos a un sector determinat. • SEGONA. - CANDIDATS

  Podran ser candidats les persones físiques i jurídiques amb activitats empresarials rellevants.


 • TERCERA. - PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

  Podran presentar candidatures:

  • les organitzacions sectorials i territorials afiliades a FOMENT DEL TREBALL.

  • les empreses sòcies directes de FOMENT DEL TREBALL.

  • les empreses associades a organitzacions membres de FOMENT DEL TREBALL.

  • els membres col·laboradors de FOMENT DEL TREBALL.


 • QUARTA. - DOCUMENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

  1. Les candidatures es presentaran mitjançant un qüestionari disponible en format electrònic a través del següent enllaç ubicat a la pàgina web (premiscarlesferrersalat.foment.com) durant el període de presentació que estableix la convocatòria.

  2. Pot adjuntar-se qualsevol altra documentació que es consideri rellevant amb vista a les avaluacions a realitzar. La documentació presentada no serà tornada, ni es mantindrà correspondència sobre la mateixa.

  3. El lliurament de candidatures podrà realitzar-se personalment, a la Secretaria General de FOMENT DEL TREBALL, per correu o via correu electrònic, segons les següents condicions:
   • Personalment, tenint en compte el seu horari d'atenció al públic i fins al dia 3 de desembre de 2018.

   • Per correu, fins al dia 3 de desembre de 2018, comptant per a l'efecte la data que consti en el segell.

   • Via correu electrònic, fins a les 24 hores del dia 3 de desembre de 2018.


 • CINQUENA. - JURAT

  1. La XI edició dels Premis Carles Ferrer Salat de FOMENT DEL TREBALL compta amb un prestigiós jurat format pels màxims representants de les organitzacions, institucions i entitats més reconegudes i representatives de l'àmbit econòmic i empresarial català.

  2. El President de FOMENT DEL TREBALL serà el President del Jurat i tindrà vot de qualitat en cas de necessitat de desempat. Organitzarà i dirigirà les deliberacions i, en el seu cas, les votacions que es produeixin. Durant les deliberacions, el President podrà proposar qualsevol mena de mesura que ajudi a la més justa aplicació i interpretació d'aquest Reglament.

  3. El Secretari del Jurat, que serà el Secretari General de FOMENT DEL TREBALL, aixecarà acta de les reunions, interpretarà el present Reglament i tindrà veu però no vot.

  4. El Jurat formalitzarà una valoració de les candidatures guanyadores amb les conclusions més rellevants que han avalat la seva decisió.

  5. El Jurat podrà declarar deserts els Premis si considera que les actuacions realitzades pels candidats presentats no reuneixen mèrits suficients.


 • SISENA. - CONTINGUT DELS PREMIS

  Els Premis en cada modalitat consistiran en un trofeu representatiu i un diploma acreditatiu. No comportaran dotació econòmica.


 • SETENA. - LLIURAMENT DELS PREMIS

  1. La resolució del Jurat es farà pública durant la cerimònia de lliurament dels Premis en un acte públic, convocat a l'efecte.


 • VUITENA. - COMPROMÍS DELS PREMIATS

  1. Per rebre el guardó, el premiat haurà de ser present en el solemne acte de lliurament dels premis i medalles.

  2. Els premiats, si així els fora sol·licitat per FOMENT DEL TREBALL, participaran en les activitats i actes organitzats amb ocasió del lliurament dels premis i medalles.


 • NOVENA. - PUBLICITAT DE LES NOMINACIONS I PREMIS

  1. La difusió de les empreses i institucions guardonades serà feta per FOMENT DEL TREBALL amb posterioritat a la cerimònia de lliurament.

  2. Les empreses i empresaris reconeguts podran fer publicitat de l'esmentada condició, especificant l'any que van ser premiades i la modalitat; així com publicar o difondre la concessió del Premi a través de qualsevol mitjà de comunicació.


 • DESENA. - TERMINI DE PRESENTACIÓ

  El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 3 de desembre de 2018.


 • ONZENA. - CONFIDENCIALITAT I NORMES DE GESTIÓ DELS PREMIS

  1. FOMENT DEL TREBALL garanteix la confidencialitat de tot el procés.

  2. Les entitats i persones implicades en l'avaluació de les candidatures no podran presentar-se als Premis.

  3. FOMENT DEL TREBALL es reserva el dret a modificar la present normativa, així com la composició del Jurat, per motius de força major.

  4. La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació íntegra de les bases. Els candidats renuncien de manera expressa a efectuar cap impugnació de la decisió dels diferents premis.


  La seu dels Premis Carles Ferrer Salat de FOMENT DEL TREBALL radica en FOMENT DEL TREBALL, Via Laietana núm. 32-34, 08003 Barcelona.


© Copyright 2010 Foment del Treball - Premis Carles Ferrer Salat - Política de privacitat Política de cookies